Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja naruči proizvod/e prihvaćanjem ponude koja mu se izdaje u elektroničkom ili pisanom obliku, te izvrši plaćanje u punom iznosu koji se od njega traži u ponudi. 

Reklamacije i zahtjevi za povrat se šalju isključivo na mail adresu info@kult-vk.hr ili poštom na adresu Splitska 16, 32100 Vinkovci, Hrvatska. Reklamacije koje nisu upućene na email info@kult-vk.hr ili poslane poštom na adresu Splitska 16, 32100 Vinkovci, Hrvatska odnosno te su upućene na druge adrese/email-ove neće biti razmotrene. 

Raskid ugovora i povrat proizvoda

Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinut ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana primitka robe (Zakon o zaštiti potrošača, čl. 72. st. 1. i 2.). Iz ovog prava se isključuje roba koja je: a) izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču, b) roba zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave, c) zapečaćene audiosnimke, videosnimke, odnosno računalni programi koji su otpečaćeni nakon isporuke (ZoZP, čl. 79. st. 3., st. 5. i st.9.). Obavijest o istome, potrošač šalje putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor (ZoZP, čl.77. st.1. i st,3.). Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe (ZoZP, čl.77. st. 5.). Trgovac se obvezuje, izvršiti povrat plaćenog, služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag trgovcu (ZoZP, čl.76, st.1. i st.4).

Troškove povrata nakon zakonskog roka o sklapanju ugovora nadaljinu (14 dana ), snosi kupac.

 • Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke ako je proizvod imao nedostatak u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira da li mu je bilo poznato.
 • Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca, ako su posljedice uzroka koji je postojao prije toga.
 • Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak. 

Kod reklamacija zbog materijalnog nedostatka na proizvodu, kupac treba napisati pisani prigovor potrošač i poslati ga prodavatelju u Zakonskom roku.

Reklamacija će se smatrati valjanom, ukoliko se pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju, sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.

Zakon o obveznim odnosima

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima trgovac ima obvezu informiranja potrošača o odgovornosti za materijalne nedostatke, i to prema: 

PRIGOVORI

Svoje prigovore, sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača, možete poslati poštom na adresu 

U slučaju neriješenih prigovora potrošači se mogu obratiti: Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Zagreb, Ilica 49/III, ili na www.hgk.hr/sud_casti ili centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Zagreb, Ilica 49/II na www.hgk.hr/centar_za_mirenje. Isto tako sukladno članku 11. navedenog Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (Narodne novine broj 121/16. i 32/19), zabranjeno je davanje osobnih podataka potrošaču bilo kojoj trećoj osobi bez prethodne privole potrošaču. 

 1. Članku 400. Zakona o obveznim odnosima o nedostatcima za koje prodavatelj odgovara:
  1. Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato
  2. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga
  3. Predmnijeva se da je nedostatak koji se postavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka
 2. Članku 401. Zakona o obveznim odnosima kada postoje materijalni nedostatci:
  1. Ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili promet
  2. Ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata
  3. Ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane
 3. Članku 402. Zakona o nedostatcima za koje prodavatelj ne odgovara:
  1. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupci ili mu nisu mogli ostati nepoznati
  2. Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati oni nedostatci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe isto zanimanja i struke kako kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari
  3. Odredba stavka 2. ovog članka ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor)
  4. Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupa mogao olako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike

PRIMJERAK OBRASCA O JEDNOSTRANOM RASKIDU

1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________

2. Prima [ovdje trgovac unosi svoj naziv i sjedište, te broj telefona, adresu elektroničke pošte ili broj telefaksa ]:

3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_________________, naručene/primljene dana ______________________ – potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru), – datum.